Το παρόν έγγραφο παρέχει στους μη επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και εθελοντές που εργάζονται με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Lay Teachers) ένα σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων, που θα εφαρμοστούν σε μετανάστες και πρόσφυγες, δηλαδή τους άμεσα στοχευόμενους ωφελούμενους του παρόντος έργου.

Οι Πρακτικές Δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια δια ζώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μετανάστες και πρόσφυγες. Ο στόχος των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν αυτά τα άτομα να επιτύχουν τα Μαθησιακά Αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εκπαίδευσης LAY TEACHERS για την Εισαγωγή των προσφύγων στις Εθνικές γλώσσες.

Όλες οι πρακτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τίτλος δραστηριότητας
  2. Μαθησιακοί στόχοι
  3. Περιγραφή δραστηριότητας
  4. Χρήσιμοι πόροι
  5. Απαιτούμενο υλικό
  6. Αξιολόγηση δραστηριοτήτων

Οι Πρακτικές Δραστηριότητες θα διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και θα βοηθήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να εφαρμόσουν τις γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και να επιδείξουν την απαιτούμενη υπευθυνότητα και αυτονομία, προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα, να βρουν μια λύση ή να κάνουν μια δήλωση.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η κοινοπραξία συνειδητοποίησε ότι ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν δια ζώσης οι Πρακτικές Δραστηριότητες, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ως εκ τούτου, οι εταίροι έχουν αναδιαμορφώσει ορισμένες από τις πρακτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και διαδικτυακά. Αυτό θα δώσει στους Lay Teachers την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις δραστηριότητες σε μετανάστες και πρόσφυγες μέσω ενός online περιβάλλοντος. Οι Διαδικτυακές Πρακτικές Δραστηριότητες παρέχονται παρακάτω σε ξεχωριστό έγγραφο.