Οι θεωρητικές και παιδαγωγικές βάσεις στοχεύουν στο παρέχουν στους μη επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και εθελοντές, που εργάζονται με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Lay Teachers) ένα σχετικό θεωρητικό και παιδαγωγικό έγγραφο αναφοράς, σχετικά με την εισαγωγή των μεταναστών και των προσφύγων στις Εθνικές γλώσσες.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν δομηθεί με βάση έξι Κεφάλαια Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Learning Outcomes) που προσδιορίστηκαν στο πρώτο πνευματικό παραδοτέο του προγράμματος (Intellectual Output 1) : Ο Οδηγός Εκπαίδευσης LAY TEACHERS για την Εισαγωγή των προσφύγων σε Εθνικές γλώσσες.

Οι θεωρητικές και παιδαγωγικές βάσεις παρέχουν μια ανάλυση και περιγραφή των σχετικών θεμελιωδών θεωρητικών πλαισίων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την εισαγωγή των μεταναστών και προσφύγων στις Εθνικές γλώσσες των χωρών υποδοχής.

  • Θεωρητικές αρχές: κανόνες, αρχές ή θεωρίες, στις οποίες βασίζονται οι μη-συμβατικές μέθοδοι και πόροι διδασκαλίας-μάθησης για την εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στις Εθνικές γλώσσες.

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις: τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν μη-συμβατικές μεθόδους και πόρους διδασκαλίας-μάθησης κατά την εισαγωγή μεταναστών και προσφύγων στις Εθνικές γλώσσες, που σχετίζονται με τη θεωρία και την πρακτική της διδασκαλίας.